ชุมชนคลองด่าน

Share Button

ชุมชนคลองด่าน ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.47 พระราม 3 ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองด่าน มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 167 คน รวมเป็น 327 คน

ชุมชนคลองด่าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนคลองด่าน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองด่าน

เขต: ยานนาวา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.47 พระราม 3

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 167 คน

ประชากรรวม: 327 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button