ชุมชนคลองขวาง

Share Button

ชุมชนคลองขวาง ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดช่องลม ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนคลองขวาง มีประชากรชายจำนวน 199 คน และประชากรหญิงจำนวน 201 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนคลองขวาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 143 หลัง ชุมชนคลองขวาง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคลองขวาง

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดช่องลม

ถนน: พระราม 3

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 199 คน

ประชากรหญิง: 201 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 143 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button