ชุมชนครูเจือ

Share Button

ชุมชนครูเจือ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ครูเจือ ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนครูเจือ มีประชากรชายจำนวน 311 คน และประชากรหญิงจำนวน 294 คน รวมเป็น 605 คน

ชุมชนครูเจือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนครูเจือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนครูเจือ

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ครูเจือ

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 311 คน

ประชากรหญิง: 294 คน

ประชากรรวม: 605 คน

จำนวนครัวเรือน: 129 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button