ชุมชนคนรักถิ่น

Share Button

ชุมชนคนรักถิ่น ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนคนรักถิ่น มีประชากรชายจำนวน 262 คน และประชากรหญิงจำนวน 219 คน รวมเป็น 481 คน

ชุมชนคนรักถิ่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนคนรักถิ่น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนคนรักถิ่น

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 262 คน

ประชากรหญิง: 219 คน

ประชากรรวม: 481 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button