ชุมชนข้าราชการตำรวจ บก.น.9

Share Button

ชุมชนข้าราชการตำรวจ บก.น.9 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 903/1-767 ถนน พระราม2 แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนข้าราชการตำรวจ บก.น.9 มีประชากรชายจำนวน 1,045 คน และประชากรหญิงจำนวน 815 คน รวมเป็น 1,850 คน

ชุมชนข้าราชการตำรวจ บก.น.9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 719 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 767 หลัง ชุมชนข้าราชการตำรวจ บก.น.9 มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้าราชการตำรวจ บก.น.9

เขต: จอมทอง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 903/1-767

ถนน: พระราม2

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,045 คน

ประชากรหญิง: 815 คน

ประชากรรวม: 1,850 คน

จำนวนครัวเรือน: 719 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 767 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button