ชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

Share Button

ชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อิสรภาพ 40 ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน มีประชากรชายจำนวน 292 คน และประชากรหญิงจำนวน 344 คน รวมเป็น 636 คน

ชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 144 หลัง ชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อิสรภาพ 40

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 292 คน

ประชากรหญิง: 344 คน

ประชากรรวม: 636 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 144 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button