ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

Share

ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.อัสสัมชัญ 14 ถนน หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีประชากรชายจำนวน 186 คน และประชากรหญิงจำนวน 201 คน รวมเป็น 387 คน

ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.อัสสัมชัญ 14

ถนน: หมู่บ้านเศรษฐกิจ

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 186 คน

ประชากรหญิง: 201 คน

ประชากรรวม: 387 คน

จำนวนครัวเรือน: 184 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share