ชุมชนข้างโรงงานธานินทร์

Share Button

ชุมชนข้างโรงงานธานินทร์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อุดมสุข 19 ถนน สุขุมวิท 103 แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนข้างโรงงานธานินทร์ มีประชากรชายจำนวน 344 คน และประชากรหญิงจำนวน 367 คน รวมเป็น 711 คน

ชุมชนข้างโรงงานธานินทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนข้างโรงงานธานินทร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างโรงงานธานินทร์

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อุดมสุข 19

ถนน: สุขุมวิท 103

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 344 คน

ประชากรหญิง: 367 คน

ประชากรรวม: 711 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button