ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมป์)

Share Button

ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมป์) ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมป์) มีประชากรชายจำนวน 117 คน และประชากรหญิงจำนวน 126 คน รวมเป็น 243 คน

ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมป์) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 0 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 57 หลัง ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมป์) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมป์)

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 117 คน

ประชากรหญิง: 126 คน

ประชากรรวม: 243 คน

จำนวนครัวเรือน: 0 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 57 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button