ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

Share Button

ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน  แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 465 คน

ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: 

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 465 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button