ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

Share

ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เทอดไท 9 ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 1,116 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,147 คน รวมเป็น 2,263 คน

ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 477 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 400 หลัง ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เทอดไท 9

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,116 คน

ประชากรหญิง: 1,147 คน

ประชากรรวม: 2,263 คน

จำนวนครัวเรือน: 477 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share