ชุมชนข้างวัดโตนด

Share Button

ชุมชนข้างวัดโตนด ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ซ.วัดโตนด ถนน บางแวก แขวง บางแวก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนข้างวัดโตนด มีประชากรชายจำนวน 189 คน และประชากรหญิงจำนวน 176 คน รวมเป็น 365 คน

ชุมชนข้างวัดโตนด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนข้างวัดโตนด มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างวัดโตนด

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3 ซ.วัดโตนด

ถนน: บางแวก

แขวง: บางแวก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 189 คน

ประชากรหญิง: 176 คน

ประชากรรวม: 365 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button