ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม

Share Button

ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.สุคันธาราม ถนน สุคันธาราม แขวง สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม มีประชากรชายจำนวน 500 คน และประชากรหญิงจำนวน 520 คน รวมเป็น 1,020 คน

ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 205 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 170 หลัง ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.สุคันธาราม

ถนน: สุคันธาราม

แขวง: สวนจิตรลดา

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 500 คน

ประชากรหญิง: 520 คน

ประชากรรวม: 1,020 คน

จำนวนครัวเรือน: 205 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 170 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button