ชุมชนข้างวัดบางแวก

Share Button

ชุมชนข้างวัดบางแวก ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วัดบางแวก ถนน คลองบางกอกใหญ่ แขวง คูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนข้างวัดบางแวก มีประชากรชายจำนวน 204 คน และประชากรหญิงจำนวน 225 คน รวมเป็น 429 คน

ชุมชนข้างวัดบางแวก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนข้างวัดบางแวก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนข้างวัดบางแวก

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: วัดบางแวก

ถนน: คลองบางกอกใหญ่

แขวง: คูหาสวรรค์

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 204 คน

ประชากรหญิง: 225 คน

ประชากรรวม: 429 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button