ชุมชนก้าวไกลพัฒนา

Share Button

ชุมชนก้าวไกลพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน เลียบคลองสิบสาม แขวง คลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนก้าวไกลพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 353 คน และประชากรหญิงจำนวน 359 คน รวมเป็น 712 คน

ชุมชนก้าวไกลพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 118 หลัง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนก้าวไกลพัฒนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: เลียบคลองสิบสาม

แขวง: คลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 353 คน

ประชากรหญิง: 359 คน

ประชากรรวม: 712 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 118 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button