ชุมชนก้าวหน้า

Share

ชุมชนก้าวหน้า ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนก้าวหน้า มีประชากรชายจำนวน 413 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 926 คน

ชุมชนก้าวหน้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 365 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 219 หลัง ชุมชนก้าวหน้า มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนก้าวหน้า

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 413 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 926 คน

จำนวนครัวเรือน: 365 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 219 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share