ชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 45/6 ซ.พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 360 คน และประชากรหญิงจำนวน 339 คน รวมเป็น 699 คน

ชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 219 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 219 หลัง ชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกูบแดงร่วมใจพัฒนา

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 45/6 ซ.พหลโยธิน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 360 คน

ประชากรหญิง: 339 คน

ประชากรรวม: 699 คน

จำนวนครัวเรือน: 219 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 219 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button