ชุมชนกุศลศิลป์

Share Button

ชุมชนกุศลศิลป์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กุศลศิลป์ ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนกุศลศิลป์ มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 194 คน รวมเป็น 379 คน

ชุมชนกุศลศิลป์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนกุศลศิลป์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกุศลศิลป์

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กุศลศิลป์

ถนน: สรรพาวุธ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 194 คน

ประชากรรวม: 379 คน

จำนวนครัวเรือน: 89 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button