ชุมชนกุศลทอง

Share Button

ชุมชนกุศลทอง ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนน สาธรใต้ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนกุศลทอง มีประชากรชายจำนวน 670 คน และประชากรหญิงจำนวน 712 คน รวมเป็น 1,382 คน

ชุมชนกุศลทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 206 หลัง ชุมชนกุศลทอง มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกุศลทอง

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3

ถนน: สาธรใต้

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 670 คน

ประชากรหญิง: 712 คน

ประชากรรวม: 1,382 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 206 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button