ชุมชนกุฎีจีน

Share Button

ชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เทศบาลสาย 1 ถนน เทศบาลสาย 1 แขวง วัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนกุฎีจีน มีประชากรชายจำนวน 820 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,030 คน รวมเป็น 1,850 คน

ชุมชนกุฎีจีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 346 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนกุฎีจีน มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกุฎีจีน

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เทศบาลสาย 1

ถนน: เทศบาลสาย 1

แขวง: วัดกัลยาณ์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 820 คน

ประชากรหญิง: 1,030 คน

ประชากรรวม: 1,850 คน

จำนวนครัวเรือน: 346 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button