ชุมชนกุฎีขาว

Share Button

ชุมชนกุฎีขาว ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เทศบาลสาย 1 ถนน เทศบาลสาย 1 แขวง วัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนกุฎีขาว มีประชากรชายจำนวน 556 คน และประชากรหญิงจำนวน 581 คน รวมเป็น 1,137 คน

ชุมชนกุฎีขาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 295 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 230 หลัง ชุมชนกุฎีขาว มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกุฎีขาว

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เทศบาลสาย 1

ถนน: เทศบาลสาย 1

แขวง: วัดกัลยาณ์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 556 คน

ประชากรหญิง: 581 คน

ประชากรรวม: 1,137 คน

จำนวนครัวเรือน: 295 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 230 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button