ชุมชนกิ่งจันทร์

Share Button

ชุมชนกิ่งจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กิ่งจันทร์ ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนกิ่งจันทร์ มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 124 คน รวมเป็น 268 คน

ชุมชนกิ่งจันทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนกิ่งจันทร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกิ่งจันทร์

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กิ่งจันทร์

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 124 คน

ประชากรรวม: 268 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button