ชุมชนกิตติเหมกรณ์

Share Button

ชุมชนกิตติเหมกรณ์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 คลองสิบสอง ถนน ประชาสำราญ แขวง คลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนกิตติเหมกรณ์ มีประชากรชายจำนวน 760 คน และประชากรหญิงจำนวน 923 คน รวมเป็น 1,683 คน

ชุมชนกิตติเหมกรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 580 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 432 หลัง ชุมชนกิตติเหมกรณ์ มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกิตติเหมกรณ์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 คลองสิบสอง

ถนน: ประชาสำราญ

แขวง: คลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 760 คน

ประชากรหญิง: 923 คน

ประชากรรวม: 1,683 คน

จำนวนครัวเรือน: 580 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 432 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button