ชุมชนกิตติชัย 2

Share Button

ชุมชนกิตติชัย 2 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ถนน มิตรไมตรี แขวง หนองจอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนกิตติชัย 2 มีประชากรชายจำนวน 263 คน และประชากรหญิงจำนวน 271 คน รวมเป็น 534 คน

ชุมชนกิตติชัย 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 145 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนกิตติชัย 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกิตติชัย 2

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12

ถนน: มิตรไมตรี

แขวง: หนองจอก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 263 คน

ประชากรหญิง: 271 คน

ประชากรรวม: 534 คน

จำนวนครัวเรือน: 145 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button