ชุมชนกำแพงทองพัฒนา

Share Button

ชุมชนกำแพงทองพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนกำแพงทองพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 701 คน และประชากรหญิงจำนวน 904 คน รวมเป็น 1,605 คน

ชุมชนกำแพงทองพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 453 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 275 หลัง ชุมชนกำแพงทองพัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกำแพงทองพัฒนา

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 701 คน

ประชากรหญิง: 904 คน

ประชากรรวม: 1,605 คน

จำนวนครัวเรือน: 453 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 275 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button