ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์

Share

ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พรพระร่วงประสิทธิ์ ถนน รัตนโกสินทร์ แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ มีประชากรชายจำนวน 4,250 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,250 คน รวมเป็น 8,500 คน

ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,731 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,731 หลัง ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์

เขต: สายไหม

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พรพระร่วงประสิทธิ์

ถนน: รัตนโกสินทร์

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 4,250 คน

ประชากรหญิง: 4,250 คน

ประชากรรวม: 8,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,731 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,731 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share