ชุมชนการเคหะบ่อนไก่

Share Button

ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ปลูกจิตต์ ถนน พระราม 4 แขวง ลุมพินี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ มีประชากรชายจำนวน 3,691 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,737 คน รวมเป็น 7,428 คน

ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,476 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,532 หลัง ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนการเคหะบ่อนไก่

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ปลูกจิตต์

ถนน: พระราม 4

แขวง: ลุมพินี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,691 คน

ประชากรหญิง: 3,737 คน

ประชากรรวม: 7,428 คน

จำนวนครัวเรือน: 2,476 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,532 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button