ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล

Share Button

ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน บางบอน 5 แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 175 คน รวมเป็น 360 คน

ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนการเกษตรบ้านนายผล

เขต: บางบอน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: บางบอน 5

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 175 คน

ประชากรรวม: 360 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button