ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4

Share Button

ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4 ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4 มีประชากรชายจำนวน 264 คน และประชากรหญิงจำนวน 298 คน รวมเป็น 562 คน

ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกัลปพฤกษ์ หมู่ 4

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 264 คน

ประชากรหญิง: 298 คน

ประชากรรวม: 562 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button