ชุมชนกองสรรพาวุธเบา พล.1 รอ

Share Button

ชุมชนกองสรรพาวุธเบา พล.1 รอ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกองสรรพาวุธเบา พล.1 รอ มีประชากรชายจำนวน 247 คน และประชากรหญิงจำนวน 219 คน รวมเป็น 466 คน

ชุมชนกองสรรพาวุธเบา พล.1 รอ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 124 หลัง ชุมชนกองสรรพาวุธเบา พล.1 รอ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองสรรพาวุธเบา พล.1 รอ

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 247 คน

ประชากรหญิง: 219 คน

ประชากรรวม: 466 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 124 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button