ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 2

Share Button

ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โยธี ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 2 มีประชากรชายจำนวน 378 คน และประชากรหญิงจำนวน 363 คน รวมเป็น 741 คน

ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 237 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 240 หลัง ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 2 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 2

เขต: ราชเทวี

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โยธี

ถนน: พระราม 6

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 378 คน

ประชากรหญิง: 363 คน

ประชากรรวม: 741 คน

จำนวนครัวเรือน: 237 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 240 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button