ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 3

Share Button

ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โยธี ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 3 มีประชากรชายจำนวน 248 คน และประชากรหญิงจำนวน 252 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 3 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11 ชุมชนที่ 3

เขต: ราชเทวี

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โยธี

ถนน: พระราม 6

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 248 คน

ประชากรหญิง: 252 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 182 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button