ชุมชนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

Share Button

ชุมชนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 471 หมู่ที่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ มีประชากรชายจำนวน 500 คน และประชากรหญิงจำนวน 591 คน รวมเป็น 1,091 คน

ชุมชนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 542 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 542 หลัง ชุมชนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

เขต: บางเขน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 471 หมู่ที่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 500 คน

ประชากรหญิง: 591 คน

ประชากรรวม: 1,091 คน

จำนวนครัวเรือน: 542 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 542 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button