ชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร

Share

ชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ -0 ถนน สมาเสน แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร มีประชากรชายจำนวน 277 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 393 คน

ชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 143 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร มีกรรมการชุมชน 5 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหาร

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: -0

ถนน: สมาเสน

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 277 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 393 คน

จำนวนครัวเรือน: 143 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 5 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share