ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

Share Button

ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยโยธี ถนน โยธี แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีประชากรชายจำนวน 357 คน และประชากรหญิงจำนวน 289 คน รวมเป็น 646 คน

ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

เขต: ราชเทวี

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยโยธี

ถนน: โยธี

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 357 คน

ประชากรหญิง: 289 คน

ประชากรรวม: 646 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button