ชุมชนกองปราบปราม

Share Button

ชุมชนกองปราบปราม ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โชคชัย 4 ถนน -0 แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกองปราบปราม มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 694 คน

ชุมชนกองปราบปราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 404 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 404 หลัง ชุมชนกองปราบปราม มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองปราบปราม

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โชคชัย 4

ถนน: -0

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 694 คน

จำนวนครัวเรือน: 404 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 404 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button