ชุมชนกองบัญชาการศึกษา

Share Button

ชุมชนกองบัญชาการศึกษา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกองบัญชาการศึกษา มีประชากรชายจำนวน 143 คน และประชากรหญิงจำนวน 133 คน รวมเป็น 276 คน

ชุมชนกองบัญชาการศึกษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนกองบัญชาการศึกษา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกองบัญชาการศึกษา

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 143 คน

ประชากรหญิง: 133 คน

ประชากรรวม: 276 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button