ชุมชนกลางนา

Share

ชุมชนกลางนา ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน ริมทางรถไฟสายเก่า แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนกลางนา มีประชากรชายจำนวน 483 คน และประชากรหญิงจำนวน 535 คน รวมเป็น 1,018 คน

ชุมชนกลางนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 175 หลัง ชุมชนกลางนา มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกลางนา

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: ริมทางรถไฟสายเก่า

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 483 คน

ประชากรหญิง: 535 คน

ประชากรรวม: 1,018 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share