ชุมชนกรุณาพัฒนา

Share Button

ชุมชนกรุณาพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เสนาวัฒนา ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกรุณาพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 78 คน และประชากรหญิงจำนวน 86 คน รวมเป็น 164 คน

ชุมชนกรุณาพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 43 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนกรุณาพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกรุณาพัฒนา

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เสนาวัฒนา

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 78 คน

ประชากรหญิง: 86 คน

ประชากรรวม: 164 คน

จำนวนครัวเรือน: 43 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button