ชุมชนกระถินทอง

Share Button

ชุมชนกระถินทอง ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.กระถินทอง ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนกระถินทอง มีประชากรชายจำนวน 123 คน และประชากรหญิงจำนวน 148 คน รวมเป็น 271 คน

ชุมชนกระถินทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 188 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนกระถินทอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกระถินทอง

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.กระถินทอง

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 123 คน

ประชากรหญิง: 148 คน

ประชากรรวม: 271 คน

จำนวนครัวเรือน: 188 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button