ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก

Share Button

ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กรมแพทย์ทหารบก ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก มีประชากรชายจำนวน 924 คน และประชากรหญิงจำนวน 756 คน รวมเป็น 1,680 คน

ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 520 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 9 หลัง ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก

เขต: ราชเทวี

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: กรมแพทย์ทหารบก

ถนน: ศรีอยุธยา

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 924 คน

ประชากรหญิง: 756 คน

ประชากรรวม: 1,680 คน

จำนวนครัวเรือน: 520 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 9 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button