ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

Share

ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กรมวิทยาศาสตร์ ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีประชากรชายจำนวน 581 คน และประชากรหญิงจำนวน 579 คน รวมเป็น 1,160 คน

ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

เขต: จตุจักร

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: กรมวิทยาศาสตร์

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: เสนานิคม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 581 คน

ประชากรหญิง: 579 คน

ประชากรรวม: 1,160 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share