ชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก

Share Button

ชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แขวงเสนานิคม ถนน  แขวง เสนานิคม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก มีประชากรชายจำนวน 517 คน และประชากรหญิงจำนวน 505 คน รวมเป็น 1,022 คน

ชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 344 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 344 หลัง ชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก

เขต: จตุจักร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: แขวงเสนานิคม

ถนน: 

แขวง: เสนานิคม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 517 คน

ประชากรหญิง: 505 คน

ประชากรรวม: 1,022 คน

จำนวนครัวเรือน: 344 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 344 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button