ชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์

Share Button

ชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กรมทหารขนส่งรักษพระองค์ ถนน  แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีประชากรชายจำนวน 1,316 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,500 คน รวมเป็น 2,816 คน

ชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 592 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 592 หลัง ชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: กรมทหารขนส่งรักษพระองค์

ถนน: 

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,316 คน

ประชากรหญิง: 1,500 คน

ประชากรรวม: 2,816 คน

จำนวนครัวเรือน: 592 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 592 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button