ชุมชนกมาลุลอิสลาม

Share Button

ชุมชนกมาลุลอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.ตาหวาน ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนกมาลุลอิสลาม มีประชากรชายจำนวน 310 คน และประชากรหญิงจำนวน 240 คน รวมเป็น 550 คน

ชุมชนกมาลุลอิสลาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 154 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนกมาลุลอิสลาม มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนกมาลุลอิสลาม

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.ตาหวาน

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 310 คน

ประชากรหญิง: 240 คน

ประชากรรวม: 550 คน

จำนวนครัวเรือน: 154 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button