คณะกรรมการชุมชน

Share Button

รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ปี 2555


นางทับทิม อธิคมไตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่บ้านเจริญสุข4
นายสนิท มาประจวบ รองประธานชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 คนที่1
นายสุชาติ หลักกรด รองประธานชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 คนที่2
น.ส.เสาวรัตน์ แซ่เตีย เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางปราณี สุชาติ เหรัญญิก
นายวรพันธุ์ อธิคมไตรรัตน์ นายทะเบียน
นายกิตติพันธ์ วาจนะวินิจ ประชาสัมพันธ์
นางพรจิต ณ สงขลา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
น.ส.ปรานทิพย์ ผาสุขกิจวัฒนา ปฏิคม


รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ปี 2552


นางทับทิม อธิคมไตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่บ้านเจริญสุข4
นายสุชาติ หลักกรด รองประธานชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 คนที่1
นางสาวเสาวรัตน์ แซ่เตีย รองประธานชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 คนที่2
นายกิตติพันธ์ วาจนะวินิจ เลขานุการ
นางปราณี สุชาติ เหรัญญิก
นายสนิท มาประจวบ นายทะเบียน
นายเฉลิม จิระพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ (ฝั่ง สน.โคกคราม)
นางสาวปรานทิพย์ ผาสุขกิจวัฒนา ประชาสัมพันธ์ (ฝั่ง สน.โชคชัย)
นางดุษฎี จิระพันธุ์ ปฏิคม


รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ปี 2551


นางทับทิม อธิคมไตรรัตน์ ประธานชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4
นายกิตติพันธ์ วาจนะวินิจ รองประธานชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4
นางสาวเสาวรัตน์ แซ่เตีย รองประธานชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4
นางปราณี สุชาติ เลขานุการ
นายเฉลิม จิระพันธุ์ ประชาสัมพันธ์

Share Button