ข้อมูลชุมชนหมู่บ้าน เจริญสุข4

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ตั้งอยู่ใน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

 

ประวัติความเป็นมาของแขวงจรเข้บัว

สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิและตั้งเขตลาดพร้าวและเขตบึงกุ่มแบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 แขวง คือแขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว

 

สภาพทั่วไปของแขวงจรเข้บัว

เดิมพื้นที่แขวงจรเข้บัวเป็นที่นา มีประชากรตั้งถิ่นฐานกระจายเป็นกลุ่ม ต่อมามีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตบึงกลุ่ม เขตประเวศ และตั้งเขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ทำให้พื้นที่แขวงจรเข้บัวบาง ส่วนถูกตัดไป ปัจจุบันจึงมีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่

 

อาณาเขตของแขวงจรเข้บัว

ทิศเหนือ ติดต่อ เขตบางเขน

ทิศใต้ ติดต่อ เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง

ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง

ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตจตุจักร

 

จำนวนประชากรของแขวงจรเข้บัว

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 24,946 คน เป็นชาย 11,433 คน เป็นหญิง 13,513 คน

 

ข้อมูลอาชีพของแขวงจรเข้บัว

อาชีพหลัก รับจ้าง และค้าขาย

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของแขวงจรเข้บัว

1.วัดลาดปลาเค้า

 


เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
อยู่ในกลุ่มเขตพระนครเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ)

 

คำขวัญเขตลาดพร้าว
แหล่งนิวาสสถาน ร้านอาหารเลื่องชื่อ งามระบือเจดีย์ใหญ่ วัดวาอารามงามวิไล ปวงประชาร่วมใจพัฒนา

 

ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตลาดพร้าว
อักษรโรมัน Khet Lat Phrao
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1038
รหัสไปรษณีย์ 10230
ต้นไม้ประจำเขต มะพร้าว

 

ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 21.5 ตร.กม.
ประชากร 121,366 คน (พ.ศ. 2551)
ความหนาแน่น 5,644.93 คน/ตร.กม.

 

สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2530 6641

 

ประวัติความเป็นมาของเขตลาดพร้าว
เดิมเขตลาดพร้าวมีฐานะเป็น ตำบลลาดพร้าว ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลลาดพร้าวจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงลาดพร้าว และอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางกะปิ

ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้ง เขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวใหม่ โดยแบ่งพื้นที่แขวงจรเข้บัวเฉพาะส่วนที่อยู่ฟากเหนือคลองโคกครามและคลองตาเร่งไปเป็นพื้นที่ของเขตบางเขน และแบ่งพื้นที่บางส่วนของแขวงลาดพร้าวไปจัดตั้งเป็นเขตวังทองหลาง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง

และในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้โอนพื้นที่บางส่วนของเขตวังทองหลางมาเป็นส่วนหนึ่งของแขวงลาดพร้าว

Share Button